Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Információk a sütikről.
Vizvári Róbert - portugál tolmácsolás, fordítás, nyelvtanítás, idegenvezetés Vizvári Róbert - portugál tolmácsolás, fordítás, nyelvtanítás, idegenvezetés Tolmácsolás Fordítás Nyelvkönyvek Idegenvezetés
portugál tolmácsolás, fordítás, nyelvtanítás, nyelvkönyv, idegenvezetés Tolmácsolás Fordítás Nyelvtanítás Nyelvkönyvek Idegenvezetés
 

Adatvédelmi nyilatkozat
 
 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is, amelyeket a weboldalunk használatával Önre vonatkozóan gyűjtünk.

Rólunk, kapcsolattartás:

Vizvári Róbert adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

Telefon
Elérhetőségei:

Mobil telefon:
+36 (30) 941-0922
E-mail cím:
vizvarirobert(kukac)gmail.com

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, e-mail címünkre küldött levélben forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Az Ön személyes adatai:

A személyes adatok élő személyhez tartoznak, akit az adatokból egyértelműen azonosítani lehet. Ide tartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő vagy várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval összekapcsolva.
A weboldalunkon, e-mailen, telefonos és személyes kapcsolattartáskor gyűjtjük az Ön személyes adatait.

Adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja:

Az itt megnyitható oldalon tájékoztatjuk Önt, mely célokra, milyen jogalapon gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait.

A személyes adatok őrzésének ideje:

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük Ön személyes adatait.
Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: a közöttünk megkötött szerződés teljesítésétől számított hat évig annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.
Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

A személyes adatok további kezelése:

Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk Önnek egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk Öntől.

Az Önt megillető jogok:

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján:
 • Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.
 • Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér.
 • Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.
 • Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 • Ezenkívül bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk Önt, hogy Vizvári Róbert nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.
 • Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy - amennyiben a továbbítás technikailag megoldható - kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410
Honlap: naih.hu

A személyes adatok védelme:

Vizvári Róbert eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy
 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat,
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket,
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot,
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől,
 • illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.
Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben - különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása -, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően Vizvári Róbert egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

Személyes adatok megosztása, továbbítása:

Tevékenysége során Vizvári Róbert igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a nevében és az utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.
Az adatkezelők a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatkezelési szerződés érvényes és hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az Ön adatait meg kell őrizniük.
Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:
 • külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt
 • külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében
 • kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében

COOKIE-K

A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja.
Vizvári Róbert által alkalmazott cookie-król és azok letiltási lehetőségéről ide kattintva olvashat bővebben.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat letiltja, lehet, hogy az Ön böngészőjében nem fog megfelelően működni a weboldalunk.
Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében eltárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából.

Személyes adatok marketing célokra történő felhasználása:

Ilyen tevékenységet Vizvári Róbert nem folytat!

Külső weboldalak:

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a http://www.vizvarirobert.hu/ weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Vizvári Róbert nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

Vizvári Róbert nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

Az adatvédelmi nyilatkozat változásai:

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a http://www.vizvarirobert.hu/ weboldalon.